Referanseprosjekter innen prosjektledelse

En sentral samarbeidspartner og leder for ditt prosjekt

Byrom og gateprosjekter

Snarveiprosjekter  |  Boligprosjekter

Kirkegata i Oslo

Prosjekt: Kirkegata

Stilling: Prosjektleder

Samarbeidprosjekt internt i BYM med sykkelprosjekt i Kongensgate (mobilitetsdivisjonen) og utvikling av forprosjekt for gågate i Kirkegata (prosjektdivisjonen). Omfattet utarbeidelse av Styringsdokument, programmering med intervjuer / møter med alle involverte næringsorganisasjoner i kvadraturen. Forprosjektet ble forankret internt i BYM gjennom intern referansegruppe og eksternt gjennom Bilfritt byliv sin tverretatlige styringsgruppe. Ekstern arbeidsgruppe med bla med Sporveien, Ruter, BYA og PBE ble også viktig i prosessen. Det ble avdekket behovskonflikt mellom Sporveien / Ruter sitt behov for avviksspor i Kirkegata og Kongensgate og gjennomføring av sykkel- og gågateprosjektene på kort sikt. Behovskonflikten er under utreding av mobilitetsdivisjonen.

Anbefalt løsning svarer godt på behovene til de ulike trafikantgruppene samtidig som det legges til rette for økt byliv i gata. Det brede møbleringsfeltet gir mulighet for å gi gata identitet og fleksibilitet for tilrettelegging av aktivitet, opphold og byliv. Fotgjengerne kan benytte hele gatearealet, både midtsonen, møbleringssonene og de to kantsonene. Det eneste unntaket er avgrensede områder av midtsonen i tidsperioden for varelevering. Det vil tilrettelegges for sykling i midtsonen, men med lav hastighet.

For å imøtekomme Byantikvarens ønske om en historisk riktig paradegate er det lagt inn kantstein på begge sider av midtfeltet. Dette gir den ønskede inndelingen i ulike soner selv om materialbruken i sonene er relativt lik.

Det er også lagt inn en kantsteinsvis på to centimeter mellom midtsonen og møbleringssonene. Dette for å løse utfordringene med overvann og avrenning uten at det måtte tilrettelegges med renner.

Landskapsarkitektur: Bjorbekk & Lindheim AS

Prosjektutvikling: Norconsult AS

Snarveier på Bogerud

Prosjekt: Snarveier på Bogerud

Stilling: Prosjektleder

Snarveier
Snarveier er ikke definert i lover og forskrifter. Fysiske krav til utformingen vil derfor avhenge av hvilken standard og type løsning som velges for hver enkelt snarvei. For eksempel kan det være aktuelt å legge til rette for g/s-vei der dette er regulert, men ikke opparbeidet. Andre steder er turveistandard mer aktuelt. I enkelte tilfeller kan også andre løsninger være aktuelle.

Funksjonelle arbeidsbegreper som differensierer mellom ulike typer kan være:

 • Helårssnarveier (turvei 2,5 m, kjøresterk)
 • Sommersnarveier (turvei 2 m, toppdekke grus)
 • Snartrapp (lys og håndløper)
 • Tursti (1,5 m grus)
 • Terrengtrapp (naturstein og trematerialer)
 • Trapp på terreng (konstruksjon ligger på terreng)

Pilotprosjekt Bogerud
Det er valgt 4 snarveiprosjekter på Bogerud som den første piloten i 2020-21. Prosjekter har mye felles; interessenter, eiendomsforhold og reguleringsmessig status. De bygde snarveiprosjektene har også den ønskede diversiteten, og tre hovedtyper snarveier har gitt erfaring for videre utvikling av snarveier. Snarveiprosjektet er i Byrådserklæringen 2019-23 et prioritert prosjekt som skal bygge og drifte snarveier i hele byen i de nærmeste årene.

Gjennomføring
Prosjektet er gjennomført i løpet av vinteren og våren 2020-21 med Pir II Oslo som landskapsarkitekter og Light Bureau as som lyskonsulent og Steen&Lund as som hovedentreprenør og Omexom som elektro-entreprenør.

Øvre Slottsgate

Prosjekt: Øvre Slottsgate

Stilling: Prosjektleder

Utvikling av Øvre Slottsgate til gågate fra Christiania torg til Prinsens gate innenfor en stram tidsramme og et økonomibudsjett som forutsatte innovative løsninger.

Utarbeidet styringsdokument og fulgte opp prosjektet fra programmering via tilbudsinnhenting og bygging til overlevering til drift. Prosjektet involverte også Kulturetaten og Billedhuggerforeningen i et skulpturprosjekt som er unikt i hovedstadens byrom. Prosjektet var et Bilfritt byliv-prosjekt med stor tverretatlig referanse- / styringsgruppe og prosjektleder deltok i de tverretatlige møtene som sikret forankring av prosjektet hos bla. PBE, BYA og KUL. I tillegg hadde prosjektet intern referansegruppe som sikret forankring i BYM.

Bymiljøetaten fikk i september 2018 i oppgave å utvikle gågate med enkel standart i Øvre Slottsgate fra Christiania torv til Prinsens gate.

Fakta:

 • Gata er 180 meter lang og er ca 2700m².
 • Det har blitt løftet opp og re-satt ca 400 m² av den 100 år gamle brosteinen som lå    under asfalten i nedre del av gata.
 • Det har blitt bygget 19 plantekasser med til sammen 25 trær som skaper variasjon og opplevelser i gata gjennom vinter, vår sommer og høst. Det har blitt plantet Prydeple, Koreahegg, Sibirlønn og Hjertetre i tillegg til bjørk og bærbusker.
 • 25 benker, med sitteplasser i ulike høyder og med og uten rygglene for å passe for alle.
 • 2 stk Sjakkbord og benker på sittekanter
 • 30 sykkelparkeringsplasser
 • 11 lyktestolper av tre, med 4 armaturer på hver stolpe.

Konsulenter: Asplan Viak Landskap og gateutforming, Reijlers AS, (elektro), Poyry AS (VA), Ansvarlig søker SHAA Arkitekter

Entreprenører: Østlandske vei og betong, Omexom (elektro)

Kulturetaten, Billedhuggerforeninga og Bilfritt byliv har bistått med kunst i det offentlige rommet. Kunstnerne var ved 1. utstilling: Wenche Gulbrandsen, Carl Martin Hansen, Mathijs van Geest, Gabriel Johan Kendseth og Gunn Harbitz.

Stortorget i Oslo

Prosjekt: Stortorget i Oslo

Stilling: Prosjektleder

Skisseprosjekt var en del av Kirkegata / Kongensgate prosjektet.

Hensikten med prosjektet er å skape en helhetlig løsning for Stortorvet, som gir føringer for utformingen og Kirkegata og Kongens gate. Stortorvet har behov for opprusting og en tydeliggjøring av torgets posisjon i byen. I prosjektet skal torgets diagonale bevegelseslinjer tydeliggjøres, og det skal tilrettelegges for mer opphold på torget.

Stortorvet er i dag et viktig knutepunkt for kollektivreisende, og det er planer om å etablere en ny nedgang til Stortinget T-banestasjon på Stortorvet. Stortorvet vil derfor også i framtiden være et kollektivknutepunkt, og det skal derfor legges til rette for både gående, syklende og kollektivtrafikk.

Wessels plass og Akersgata

Prosjekt: Wessels plass

Stilling: Prosjektleder

ASSESS AS ble engasjert som Prosjektleder for Stortingets helhetlige perimetersikringsprosjekt. Det omfattet alle de viktige byrommene rundt Stortingsbygningen; Wessels plass, Eidsvolls plass, Stortingets plass og tilliggende gater; Karl Johans gate og Akersgata.

Arbeidet har bestått av avklaringer med utarbeidelse av Styringsdokument, programmering og framdriftsplanlegging.

Programarbeidet skjedde i tett kontakt mellom kommunale etater og Stortingets interne seksjoner og avdelinger. Prosjektleder gjennomførte flere workshops i denne forbindelse. Videre har prosjektleder deltatt i innkjøpsprosess av prosjekteringsgruppe med utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud og sørget for forankring internt i Stortinget.

Skisseprosjekt for Wessels plass og Akersgata ble utarbeidet som fellesprosjekt med Oslo kommune v/ BYM. Prosjektleder hadde ansvar for begge delområdene og skisseprosjektet ble ferdigstilt medio mars -16 til avtalt tid og innenfor budsjetterte kostnader.

Wessels plass ble ferdigstilt i 2019.1.20

Dronninga Landskap AS er ansvarlige for utformingen.

Sørenga

Prosjekt: Sørenga Utvikling KS

Stilling: Prosjektleder

ASSESS AS sine referanser for de siste årene knytter seg til Asle Strøm sin rolle som designsjef i Sørenga utvikling. Der hadde han ansvar for utvikling av ca 760 boliger på Sørenga i Bjørvika Oslo. Han hadde ansvar for helhetlig design og arkitektur og koordinering av 4 engasjerte arkitektkontorer.

Han var i tillegg også̊ prosjekt- og prosjekteringsleder for 4 kvartaler – hvorav 2 ble gjennomført fram til overtakelse (Byggetrinn 1 (D1b-2) og 3 (D1b-6). Prosjekteringsledelse fram til anbud for Byggetrinn 6 (D1b-4) og 8 (D1b-3+8).

Som prosjekteringsleder har arbeidet generelt bestått i koordinering og ledelse av alle involverte rådgivere –Ark, Rib, Riel, Riv, Rig, Rivar, Riaku, RiBrann, Lark samt implementering av miljøoppfølgingsprogram i de ulike fasene av planleggings – og byggeprosessen. Arbeidet har også bestått i å vurdere ulike produksjonsmåter sammen med entreprenør for å finne fram til optimale produksjonsmåter i den gitte situasjonen med store dybder til fjell.

Avsluttet ansettelsesforholdet i Sørenga Utvikling KS i høsten -13, da alle feltene hadde fått rammetillatelse og oppfølging satt ut til eksterne konsulenter.

Byskogen brl

Prosjekt: Byskogen borettslag

Stilling: Prosjektleder

Byggherre: Boligbyggelaget Usbl

Arkitekter: Opsal og Gabrielsen AS

31 leiligheter

Rustadterrassen borettslag

Prosjekt: Rustadterrassen borettslag

Stilling: Prosjektleder

Byggherre: Boligbyggelaget Usbl

Byggeår: 2003-2004

Arkitekt: Arkitektskap AS

79 leiligheter